Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zgodnie z zasadą braku tolerancji dla korupcji władze lokalne jasno deklarują, konsekwentnie demonstrują i wcielają w życie postawę braku tolerancji dla korupcji w swojej gminie. W gminie nietolerującej korupcji podejmowane są działania dla wyjaśnienia zaobserwowanych przypadków korupcji i likwidacji ich przyczyn, a ich przebieg i wyniki podawane są do publicznej wiadomości. 

ZADANIA: 

(2.1.) Wypracowanie i wdrożenie kodeksu etycznego pracowników urzędu (obligatoryjne).

Osoba odpowiedzialna: Wanda Piątyszek

Kodeks etyczny jest zbiorem zasad i wartości etycznych, wyznaczających standardy postępowania urzędników publicznych na rzecz realizacji szeroko rozumianego interesu publicznego. Kodeks etyczny jest podstawą opracowania kodeksu postępowania, który wskazuje na konkretne postawy, wzory zachowania w konkretnych sytuacjach (może on także zawierać wzory postępowania, którego należy unikać).
Kodeks etyczny może być opracowany jako samodzielny dokument lub pierwsza część kodeksu, który łączy obie funkcje (etyczny i postępowania). 

 

K O D E K S   E T Y K I  P R A C O W N I K Ó W   U R Z Ę D U

WSTĘP
Artykuł  1

1. Kodeks etyki wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Wolsztynie w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych.

2. Celem Kodeksu jest określenie wartości i standardów zachowania pracowników Urzędu, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie społeczeństwa o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników samorządowych. 

 
ZASADY POSTĘPOWANIA 
Artykuł  2

1. Pracownik samorządowy pełniąc funkcję publiczną zobowiązany jest dbać o wykonywanie zadań publicznych oraz o środki publiczne z uwzględnieniem interesów państwa, wspólnoty samorządowej oraz indywidualnego interesu petentów.

2. Pracownik samorządowy obowiązany jest kierować się przepisami prawa, postanowieniami zawartymi w niniejszym Kodeksie oraz w uchwałach organów samorządowych.

3. Pracownik samorządowy powinien działać zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych  /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1593 z póżn.zm. /, a w szczególności: 

  • przestrzegać prawa,
  • wykonywać zadania sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
  • w swoim postępowaniu kierować się odpowiedzialnością, uczciwością i rzetelnością,
  • dbać o dobre imię urzędu i pracowników samorządowych,
  • zachować uprzejmość i życzliwość w kontaktach ze zwierzchnikami, współpracownikami, podwładnymi oraz w kontaktach z petentami,
  • zachować się z godnością w miejscu pracy i poza nim.
WYKONYWANIE ZADAŃ
Artykuł  3

1. Pracownik samorządowy wykonuje swoje obowiązki rzetelnie, wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności.

2. Pracownik samorządowy dąży do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swej pracy, mając na względzie wnikliwe i rozważne wykonywanie powierzonych zadań.

3. Pracownik samorządowy racjonalnie, oszczędnie i efektywnie gospodaruje gminnym majątkiem i środkami publicznymi.

4. Pracownik samorządowy wykonuje obowiązki sumiennie z należytą starannością, z szacunkiem dla innych i poczuciem godności własnej.

5. Pracownik samorządowy ponosi odpowiedzialność za decyzje i działania, nie uchyla się od podejmowania trudnych rozstrzygnięć.

6. Pracownik samorządowy utożsamia się z miejscem zatrudnienia, dba o jego pozytywną ocenę w środowisku oraz lojalnie sygnalizuje przełożonym służbowym o wszystkich zjawiskach i zdarzeniach mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urzędu.

7. W kontaktach z petentami pracownik samorządowy zachowuje się uprzejmie, jest pomocny i udziela odpowiedzi na skierowane do niego pytania wyczerpująco i dokładnie.

8. Pracownik samorządowy dba o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzega zasad poprawnego zachowania. 

 
MERYTORYCZNE PRZYGOTOWANIE DO PRACY
Artykuł  4

1. Pracownik samorządowy permanentnie doskonali swoje kwalifikacje i wiedzę zawodową w stopniu gwarantującym prawidłową realizację przydzielonych zadań i obowiązków.

2. Pracownik samorządowy jest otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia i wiedzy zwierzchników, współpracowników, a także  z pomocy  ekspertów.

3. Pracownik samorządowy dąży do pełnej znajomości aktów prawnych oraz do poznania wszystkich faktycznych i prawnych okoliczności załatwianych spraw.

4. Pracownik samorządowy jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia swoich decyzji i sposobu postępowania w sprawach spornych o zróżnicowanych opiniach, dąży do uzgodnień opartych na rzeczowych argumentacjach. 

 
ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI I ZAPOBIEGANIA KORUPCJI
Artykuł  5

1. Pracownik samorządowy w załatwianiu spraw działa bezstronnie i bezinteresownie.

2. Pracownik samorządowy nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji, opiniowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty.

3. Pracownik samorządowy dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek interesowność lub korupcję.

4. Pracownik samorządowy w prowadzonych sprawach traktuje równo wszystkich uczestników, nie ulega emocjom ani żadnym naciskom.

5. Pracownik samorządowy od uczestników prowadzonych spraw nie przyjmuje żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści.

6. Pracownik samorządowy udostępnia  petentom żądane przez nich informacje i umożliwia dostęp do publicznych dokumentów, zgodnie z  zasadami  określonymi w ustawach.

7. Pracownik samorządowy nie ujawnia informacji poufnych oraz nie wykorzystuje ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia. 

8. Pracownik samorządowy nie podejmuje prac ani zajęć kolidujących z pełnionymi obowiązkami służbowymi.

9. Pracownik samorządowy lojalnie i rzetelnie realizuje swoje zadania i obowiązki bez względu na własne przekonania i polityczne poglądy. Nie angażuje się w działania o charakterze politycznym. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Artykuł  6

1. Pracownik samorządowy zobowiązany jest przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

2. Pracownik samorządowy za nieprzestrzeganie niniejszego Kodeksu ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną.

3. Kodeks Etyki Pracownika Samorządowego, po procesie konsultacji, wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2005 roku.

(2.2.) Przygotowanie i wdrożenie kodeksu etycznego radnego (fakultatywne)

Osoba odpowiedzialna: Magdalena Wolnik 

Kodeks styczny jest zbiorem wartości i zasad, jakimi kierują się radni.

 

KODEKS ETYCZNY RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
 
PREAMBUŁA

 Celem kodeksu jest określenie wartości i standardów postępowania, których powinni przestrzegać radni wypełniając swoje obowiązki, zebranie ich w postaci katalogu oraz poinformowanie obywateli o standardach zachowania, jakich mają prawo oczekiwać od radnych Rady Miejskiej w Wolsztynie.
 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Wolsztyn,
2) Kodeksie - należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Radnych Rady Miejskiej w Wolsztynie,
3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Wolsztynie,
4) Radnym - należy przez to rozumieć Radnego Rady Miejskiej w Wolsztynie.
 

ZASADY OGÓLNE

 1. Kodeks wyznacza zasady (standardy) postępowania Radnych w związku z wykonywaniem przez nich zadań publicznych, tj. pełnieniem służby publicznej.
2. Radni winni traktować pracę jako służbę publiczną, mając zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej  i Gminy.
3. Radni winni działać tak, aby  być wzorem praworządności  i prowadzić do pogłębienia zaufania mieszkańców do Rady.
4. Radni swoim postępowaniem winni dawać świadectwo o Radzie oraz współtworzyć wizerunek Rady.
5. Radni winni pamiętać o służebnym charakterze swojej pracy, wykonywać ją z poszanowaniem godności innych i poczuciem godności własnej.

ZASADA LEGALIZMU

 1. Radni pełnią funkcje w ramach prawa i działają zgodnie z prawem.
2. Podejmowane przez Radnych rozstrzygnięcia posiadają podstawę prawną, a ich treść jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 
3. Radni respektują konstytucyjną zasadę podziału władzy. 
4. Radni respektują zakazy i ograniczenia przewidziane w przepisach szczególnych w związku z pełnieniem funkcji radnego.
5. Radni zobowiązani są do znajomości przepisów prawa będącego podstawą pełnienia ich funkcji.
6. Radni nie podejmują działań, które mogłyby zachęcić innych do łamania przepisów prawa i niniejszego kodeksu.
7. Radni zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej. W sprawach majątkowych i finansowych winni wykazywać należytą staranność i gospodarność.
8. Radni nie wykorzystują informacji uzyskanych w ramach sprawowanej funkcji dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie kadencji, jak i po jej zakończeniu.

ZASADA BEZSTRONNOŚCI

 1. Radni działają bezstronnie i bezinteresownie.
2. Radni nie uczestniczą w podejmowaniu decyzji, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których mają bezpośredni lub pośredni interes osobisty.
3. Radni kierują się interesem wspólnoty samorządowej i nie czerpią korzyści materialnych ani osobistych (w czasie kadencji ani po jej zakończeniu) z tytułu sprawowanej funkcji.
4. Radni nie dopuszczają do powstania konfliktu interesów między interesem publicznym a prywatnym. W sytuacji powstania konfliktu interesów dbają, aby został on rozstrzygnięty na korzyść interesu publicznego.
 

ZASADA NIEZAWISŁOŚCI

 1. Radni nie angażują się w działania, które zagrażają prawidłowemu wypełnianiu funkcji lub wpływają negatywnie na obiektywizm podejmowanych decyzji.
2. Radni nie ulegają żadnym naciskom, nie przyjmują żadnych zobowiązań wynikających z pokrewieństwa lub znajomości, nie przyjmują żadnych korzyści materialnych ani osobistych.
 

ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI

 Radni są odpowiedzialni przed mieszkańcami Gminy w zakresie sprawowanej funkcji publicznej.
 

ZASADA PRZEJRZYSTOŚCI

 1. Radni udzielają obywatelom wyczerpujących informacji o realizacji zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, którą reprezentują. W tym celu biorą udział w spotkaniach z mieszkańcami Gminy.
2. W kontaktach z obywatelami Radni zachowują się uprzejmie, są pomocni i życzliwi.
3. Radni dbają o dobre stosunki międzyludzkie, przestrzegają zasad poprawnego zachowania, właściwych człowiekowi o wysokiej kulturze osobistej.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Radni zobowiązani są przestrzegać przepisów Kodeksu i kierować się jego zasadami.

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA