Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydział Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej - Naczelnik Grzegorz Nowak

pok. 45 - G. Nowak, telefon bezpośredni: 68 3474540
pok. 44 - B. Matuszczak,  zastępca naczelnika, tel. 683 474541
pok. 43 - E. Kruk, W. Stachowiak,  tel. 68 3474542
pok. 41 - Z. Jóźwiak, tel. 68 3474543
pok. 42 - J.  Bączykowska, M. Dziubińska, T. Spiralski, tel. 68 3474544  i  68 3474545
pok. 22 - A. Tomaszewski tel. (68) 347 4 533

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU ROLNICTWA I GOSPODARKI KOMUNALNEJ NALEŻY:

1. Gospodarowanie i zarządzanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywanie, oddanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywanie na cele szczególne. Ustalenie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich.

2. Organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy.

3. Prowadzenie spraw związanych nabywaniem nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy.

4. Tworzenie zasobów gminy i gospodarowanie nim - zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

5. Przyznawanie lokali mieszkalnych w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych.

6. Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych.

7. Usuwanie skutków samowoli lokalowej.

8. Ustalanie stawek czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe.

9. Tworzenie i utrzymywanie terenów zielonych.

10. Prowadzenie spraw związanych z komunalizacją mienia oraz gospodarowanie tym mieniem.

11. Sprzedaż budynków, lokali i domów wielorodzinnych oraz użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu przy sprzedaży tych lokali.

12. Sprzedaż, użytkowanie wieczyste, dzierżawa gruntów stanowiących mienie Gminy.

13. Prowadzenie spraw z zakresu prawa pierwokupu nieruchomości.

14. Przygotowywanie gruntów pod skoncentrowane budownictwo jednorodzinne.

15. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania oraz rozbudowy systemów inżynieryjnych, oczyszczania, zieleni i usług komunalnych oraz współpracy z jednostkami organizacyjnymi w tym zakresie.

16. Zapewnienie należytego stanu sanitarnego, czystości, porządku na terenach będących w posiadaniu Gminy.

17. Kontrola prawidłowości oznakowania ulic, oświetlenia ulic i posesji, prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania punktów oświetlenia oraz estetyki napisów.

18. Bieżąca eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

19. Oddziaływanie na służby miejskie odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych w kierunku zwiększenia efektywności ich działania.

20. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733).

21. Przygotowanie i organizacja robót publicznych w oparciu o środki uzyskane z Urzędu Pracy.

22. Ustalenie planów nasadzeń i pielęgnacji drzew.

23. Nadzór nad miejscami pamięci narodowej i cmentarzami oraz gospodarowanie funduszami Skarbu Państwa przeznaczonymi na utrzymanie tych miejsc.

24. Kierowanie do prac na cele społeczne osób, co do, których sąd orzekł obowiązek takich prac.

25. Dzierżawienie gruntów pod reklamy.

26. Opracowywanie projektów podziałów.

27. Przygotowywanie materiałów promocyjnych terenów inwestycyjnych.

28. Przygotowywanie materiałów planistycznych Gminy (Miasta).

29. Koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych.

30. Koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

31. Przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów z tego planu i studium.

32. Prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

33. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy (Miasta) i przygotowanie wyników tej oceny.

34. Dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

35. Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

36. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

37. Prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu.

38. Rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu, wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu.

39. Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.

40. Prowadzenie ewidencji przedsiębiorców.

41. Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej (wydawanie zezwoleń na zmianę lub rozszerzanie działalności gospodarczej).

42. Analiza działalności gospodarczej na terenie miasta i gminy oraz opracowywanie wniosków w tym zakresie dla organów samorządowych.

43. Prowadzenie informacji o obowiązujących przepisach prawa dla zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej.

44. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

45. Wydawanie, odmowa wydawania i cofania zezwoleń i koncesji.

46. Ustalanie czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych.

47. Prowadzenie spraw związanych z pracowniczymi ogródkami działkowymi.

48. Prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów leśnych i rolnych w tym:
1) przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne,
2) wyłączenia gruntów z produkcji,
3) rolnicze wykorzystanie gruntów,
4) rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów i użyźniania gruntów.

49. Współdziałanie ze służbą kwarantanny i ochrony roślin w zakresie sygnalizacji pojawienia się chwastów, chorób i szkodników w uprawie i nasadzeniach oraz nadzór nad ich zwalczaniem.

50. Współpraca ze służbą weterynaryjną w zakresie zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych i organizacji profilaktyki weterynaryjnej.

51. Prowadzenie spraw z zakresu rozgraniczenia i numeracji porządkowej nieruchomości.

52. Wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji lokalizacyjnych, inwestycji celu publicznego.

53. Organizowanie konkursu "Piękna wieś".

54. Wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003 r.).

55. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

56. Współpraca z KRUS i ZUS w sprawach emerytalno - rentowych.

57. Prowadzenie spraw związanych z urządzeniami melioracyjnymi.

58. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie programu aktywizacji bezrobotnych "Program rowy".

59. Prowadzenie spraw związanych z pomocą właścicielom upraw dotkniętych zniszczeniami.

60. Wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi.

61. Doradztwo i oświata rolnicza.

62. Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa z rasy uznanej za agresywną
 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA