Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zgodnie z zasadą partycypacji społecznej władze samorządowe systematycznie prowadzą działania na rzecz podniesienia świadomości społeczności lokalnej w obszarze tematyki etyki w życiu publicznym oraz pomagają w tworzeniu organizacji wspierających społeczność lokalną w pełnieniu roli nadzorczej i kontrolnej w tych obszarach. Jednocześnie samorząd, uznając swój pomocniczy charakter, wspiera różne inicjatywy obywatelskie mające na celu rozwiązywanie problemów lokalnych i rozwój społeczno - ekonomiczny gminy. 

ZADANIA: 

(3.1.) Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi (obligatoryjne)

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk

Celem zadania jest opracowanie wieloletniego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i przyjęcie go przez radę w formie uchwały. 

 

 

 

 
 
UCHWAŁA NR XXXIV / 274 / 2005
RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
Z DNIA 27 PAŻDZIERNIKA 2005 ROKU

 

 

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi na lata 2006-2010

 

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt. 19 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz spełnienia wymogów regulaminu Akcji Społecznej "Przejrzysta Polska" przygotowaną przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Program Przeciw Korupcji Fundacji im. S. Batorego, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej, "Gazetę Wyborczą", Centrum Edukacji Obywatelskiej i Bank Światowy, uchwala się co następuje:

 

§1

 

"Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2006-2010"

W ostatnich latach rośnie rola i znaczenie trzeciego sektora w polityce samorządów, ponieważ działa on lokalnie i tworzony jest przez ludzi autentycznie zainteresowanych rozwiązywaniem problemów lokalnej społeczności.
Administracja publiczna zaspokaja szeroko rozumiane potrzeby i różne oczekiwania tejże społeczności, dlatego też bardzo istotne jest powstawanie społecznie użytecznych inicjatyw obywatelskich, wspierających takie działania.
Rada Miejska w Wolsztynie, przyjmując niniejszy dokument, deklaruje wolę współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie prowadzonej działalności w sferze zadań publicznych oraz wyraża intencje systematycznego rozszerzania katalogu tych zadań.

 

Rozdział I

 

Zakres współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Zakres współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi może obejmować realizację zadań publicznych wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego wolontariacie dnia 24 kwietnia 2003 r. i szczegółowo ujętych 
w rocznym programie współpracy, w ramach następujących obszarów:
a) profilaktyki  i pomocy społecznej
b) ochrony i promocji zdrowia
c) działań na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczości
e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
f) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h) upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (w tym poprawa stosunków wodnych)
j) upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich
k) ratownictwa i ochrony ludności
l) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych
m) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania współpracy między społeczeństwami
n) promocji i organizacji wolontariatu
2. Roczny Program współpracy powinien być uchwalany nie później niż Uchwała Budżetowa.
3. Przedmiotem współpracy Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi może być wspólne określanie ważnych dla mieszkańców potrzeb społecznych jak i tworzenie systemowych rozwiązań ważnych problemów społecznych. 

 

 

 

Rozdział II

Zasady i formy współpracy z organizacjami pozarządowymi
I. Zasady współpracy
1. Gmina realizuje zadania publiczne wymienione w rozdziale I we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które deklarują wolę takiej współpracy 
2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi będzie realizowana 
na zasadach:
1) pomocniczości i suwerenności stron - gmina respektując odrębność i suwerenność organizacji pozarządowych uznaje ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych, umożliwiając organizacjom realizację zadań publicznych 
na zasadach określonych w ustawie
2) partnerstwa - organizacje pozarządowe, na zasadach i w formie określonej w ustawie oraz według trybu wynikającego z innych przepisów, uczestniczą w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, wypracowywaniu sposobów ich rozwiązywania oraz wykonywaniu zadań publicznych
3) efektywności - gmina, przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych dokonuje wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji oraz z zachowaniem wymogów określonych w art. 25 i 28 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
4) jawności - gmina udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach i środkach przeznaczonych na realizację zadań publicznych, w których wykonaniu zamierza współpracować z organizacjami pozarządowymi
II. Formy współpracy
1. Finansowe formy współpracy:
a) powierzanie przez gminę realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
b) wspieranie wykonania zadania publicznego
2. Organizacje pozarządowe mogą z własnej inicjatywy złożyć ofertę realizacji zadań publicznych.
3. Organizacja pozarządowa realizuje zadanie na podstawie umowy o powierzenie lub o wsparcie wykonania zadania publicznego
4. Jednostki koordynujące czuwają nad zgodnym z umową wykorzystaniem środków przekazanych organizacjom pozarządowym.

III.  Poza finansowe formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi dotyczą sfer:
1. informacyjnej, poprzez:
a) utworzenie interaktywnego serwisu informacyjnego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego (www.wolsztyn.pl) 
b) założenie i prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych 
c) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku wraz z podaniem wysokości środków przeznaczonych z budżetu miejskiego na realizację tych zadań oraz o ogłaszanych konkursach ofert na projekty realizacji zadań publicznych oraz o sposobach ich rozstrzygnięć
d) przekazywanie informacji za pośrednictwem mediów lokalnych realizacji zadań publicznych
e) możliwość konsultowania aktów prawa miejscowego, dotyczących dziedzin obejmujących współpracę
2. organizacyjnej, poprzez:
a) tworzenie wspólnych zespołów o charakterze inicjatywnym 
i doradczym
b) podejmowanie inicjatyw integrujących organizacje pozarządowe wokół zadań ważnych dla lokalnego środowiska 
c) współorganizowanie spotkań dotyczących współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
3. szkoleniowej, poprzez:
a) współorganizowanie szkoleń podnoszących jakość pracy organizacji pozarządowych w sferze zadań publicznych
b) współorganizowanie szkoleń dotyczących m.in. pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej
c) angażowanie organizacji pozarządowych do wymiany doświadczeń i prezentacji osiągnięć 

Rozdział III

Sposób dotowania organizacji pozarządowych.
Przekazanie środków finansowych organizacjom pozarządowym może się dokonywać wyłącznie w trybie postanowień niniejszego Programu.

 

Rozdział IV

 

Powołanie zespołu opiniująco-doradczego do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi
1. Burmistrz Wolsztyna na podstawie zarządzenia może powołać zespół opiniująco-doradczy.
2. Uprawnienia i obowiązki zespołu określa regulamin ustanowiony przez Burmistrza Wolsztyna.

 

 

Rozdział V

Komunikacja i monitoring współpracy  Gminy Wolsztyn z organizacjami pozarządowymi
1. Współpraca pomiędzy Gminą Wolsztyn, a organizacjami pozarządowymi powinna polegać na wzajemnym informowaniu się o poczynaniach w dziedzinach objętych współpracą.
2. Organizacje pozarządowe zobowiązane są do informowania partnera samorządowego z przebiegu realizacji wspólnych przedsięwzięć. Gmina Wolsztyn zobowiązana jest do udzielania pomocy niezbędnej dla prawidłowej realizacji zadań.
3. Burmistrz Wolsztyna raz w roku przedstawia Radzie Miejskiej sprawozdanie z przebiegu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
4. Uwagi, wnioski i propozycje dotyczące bieżącej realizacji programu mogą być zgłaszane Burmistrzowi Wolsztyna za pośrednictwem pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zespołu opiniująco-doradczego
5. Miernikami efektywności Programu w danym roku będą uzyskane informacje dotyczące:
a) liczby organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne na rzecz lokalnej społeczności
b) liczby osób zaangażowanych w realizację zadań publicznych (w tym wolontariuszy)
c) liczby osób, które były adresatami podjętych działań publicznych
d) wysokości środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań

 

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

1. Wnioski o dokonanie zmian w Programie mogą być dokonane w trybie Uchwały Rady Miejskiej w Wolsztynie.
2. Wniosek o dokonanie zmian może składać do Burmistrza Wolsztyna zespół opiniująco-doradczy lub właściwa komisja Rady.

 

 

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna

 

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie w sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi POBIERZ

Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi POBIERZ

Mapa aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na terenie Gminy Wolsztyn - POBIERZ

(3.2.) Stworzenie "mapy aktywności" organizacji pozarządowych i inicjatyw na terenie gminy - wykaz organizacji wraz ze wskazaniem rodzaju działalności (obligatoryjne). 

Osoba odpowiedzialna: Eliza Kruk 

celem zadania jest stworzenie kompletnej listy organizacji pozarządowych działających na terenie gminy, która pozwoli zarówno urzędowi, jak i mieszkańcom  oraz samym organizacjom na zorientowanie się, jakie organizacje działają i czym się zajmują, jakie zadania gminne realizują lub mogą realizować, wzbogacając tym samym ofertę działań np. w zakresie oświaty, sportu, rekreacji, pomocy społecznej, itp.

Zarządzenie Nr 325/140/2005
Burmistrza Wolsztyna
z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie: procedury aktualizacji gminnego wykazu organizacji pozarządowych

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt.2 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz Uchwały nr XXXIV/275/2005 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 27 października 2005 r. zarządza się co następuje:

 
§1.

Mając na uwadze konieczność stworzenia kompletnej i pełnej bazy danych o organizacjach pozarządowych działających na terenie Gminy Wolsztyn ustala się procedury uzupełniania informacji na temat tych organizacji.

 
§2.

1. Procedura aktualizacji wykazu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wzór formularza aktualizacyjnego stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Mapa aktywności organizacji pozarządowych i inicjatyw działających na terenie Gminy Wolsztyn - POBIERZ

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA