Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Wydział Infrastruktury Technicznej - Naczelnik Grzegorz Wysocki

pok. 24 - D. Bakies-Mikołajewska, W. Mielcarek telefon (68) 347 4 531
pok. 25 - M. Fornalkiewicz, M. Cichy, tel. (68) 347 4 532
pok. 23 - G. Wysocki, tel. (68) 347 4 530

Skontaktuj się z nami przy pomocy formularza email [kontakt]

DO ZAKRESU DZIAŁANIA WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻY:

1. Prowadzenie i nadzorowanie inwestycji i remontów gminnych w zakresie prawidłowości ich wdrażania do realizacji .

2. Koordynowanie wykonawstwa inwestycji i remontów dla zakresu budowy inwestycji gminnych w szczególności : budowy gazociągów , wodociągów, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,  modernizacji kotłowni węglowych na zasilane gazem , budowy i  remontów obiektów i budowli na terenie wsi .

3. Prowadzenie dokumentacji formalno-prawnej inwestycji i remontów gminnych.

4. Przygotowywanie pisemnych analiz sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji gminnych ze źródeł poza budżetowych .

5. Bieżąca kontrola inwestycji i remontów gminnych wdrażanych do realizacji .

6. Prowadzenie działań i przygotowywanie stosownych materiałów w celu pozyskiwania dotacji i preferencyjnych kredytów na dofinansowanie inwestycji.

7. Przygotowywanie materiałów przetargowych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych dla zadań objętych pracą Wydziału oraz weryfikacja formalno-prawna materiałów przetargowych przygotowanych przez inne wydziały i gminne jednostki organizacyjne.

8. Uczestnictwo w pracach Komisji Przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dla zadań inwestycyjnych i remontowych wdrażanych w Wydziale oraz zadań wdrażanych przez inne wydziały i gminne jednostki organizacyjne.

9. Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział  z ich przyjęciem na majątek gminy .

10. Dokonywanie uzgodnień usytuowania projektowanych sieci technicznego uzbrojenia terenu.

11. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi .

12. Przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnej kategorii.

13. Projektowanie przebiegu dróg.

14. Budowa, modernizacja i ochrona dróg gminnych .

15. Określanie szczególnego korzystania z dróg w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele  niekomunikacyjne.

16. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu na drogach gminnych i przejazdach kolejowych.

17. Wydawanie zezwoleń na zajmowanie pasa drogowego na drogach gminnych.

18. Wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg gminnych w sposób szczególny.

19. Budowa i utrzymanie ścieżek rowerowych.

20. Utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej będącej na majątku Gminy oraz cieków wodnych otwartych odprowadzających wody deszczowe.

21. Wydawanie decyzji na umieszczanie urządzeń obcych w pasie dróg gminnych.

22. Przygotowywanie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych.

23. Współpraca z radami sołeckimi w zakresie przeprowadzania remontów budynków i budowli będących własnością Gminy .

24. Ochrona powierzchni ziemi i zasobów mineralnych

25. Opiniowanie projektów budowlanych z zakresie uciążliwości obiektów na środowisko naturalne.

26. Ochrona przyrody w tym :
1)  ochrona przyrody w postaci różnorodnych form organizacyjnych : przygotowanie i nadzór merytoryczny nad pracami  organizacji pozarządowych i instytucji , prowadzenie rejestru obiektów cennych przyrodniczo,
2) edukacja - współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi w zakresie edukacji ekologicznej dzieci i dorosłych w tym :
a) organizowanie konkursów ,
b) prowadzenie pogadanek,
c) przygotowywanie materiałów dla uczniów i studentów z zakresu ochrony przyrody, procesów inwestycyjnych Gminy i innych,
d)współpraca z młodzieżowymi kołami ekologicznymi.

27. Opiniowanie celowości zalesień gruntów porolnych w lasach państwowych i innych właścicieli.

28. Prowadzenie spraw związanych z opłatami z tytułu korzystania ze środowiska, opłatami produktowymi i opakowaniowymi.

29. Określanie stanu zdrowotnego pomników przyrody, nadzór nad pracami w parkach objętych ochroną konserwatorską .

30. Nadzór merytoryczny nad ścieżkami turystycznymi .

31. Gospodarka wodna w tym :
1) prowadzenie spraw cieków szczegółowych na gruntach gminnych oraz współpraca  
2) ze spółkami wodnymi w zakresie Prawa Wodnego,
3) prowadzenie rejestrów badań wód i pozwoleń wodno-prawnych, technicznych,
4) uzgodnienia projektów technicznych z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód.

32. Prowadzenie spraw związanych z ochroną powietrza atmosferycznego.

33. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony środowiska w zakresie gospodarki wodnej, ściekowej, gospodarki odpadami stałymi, ochrony atmosfery i ochrony złóż mineralnych.

34. Nadzór nad funkcjonowaniem maszyn i urządzeń zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Wolsztyn w aspekcie ich uciążliwości dla środowiska.

35. Opiniowanie projektów budowlanych w zakresie oddziaływania obiektów na środowisko naturalne.

36. Określanie stanu zdrowotnego pomników przyrody, nadzór nad pracami w parkach objętych ochroną konserwatorską.

37. Prowadzenie racjonalnej gospodarki funduszami celowymi na rzecz ochrony środowiska. 

38. Działanie w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska.

39. Prowadzenie korespondencji  i sprawozdawczości związanej z Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

40. Prowadzenie spraw związanych z przynależnością Gminy do Stowarzyszenia Gmin Nadobrzańskich .

41. Opracowanie materiałów do wniosków konkursowych  związanych z zakresem działania Wydziału.

42.  Przygotowywanie wniosków o dofinansowanie inwestycji gminnych ze  źródeł poza budżetowych.

43. Przygotowywanie pisemnych analiz sprawozdań i informacji w zakresie dofinansowania inwestycji gminnych ze źródeł poza budżetowych .

44. Prowadzenie sprawozdawczości dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Wydział.
 
45. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z procedurą określoną ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska.

46.Uzgodnienia projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji celu publicznego

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA