Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. 5 Stycznia 47
tel. 068 384 33 76
www.ops.wolsztyn.pl
Dyrektor - mgr Barbara Szramka  tel. 068 347 42 02
Sekcja Świadczeń Rodzinnych tel. 068 347 30 85


Czynny:
poniedziałek 
7:00 - 16:00
wtorek  -  piątek
7:00 - 15:00

Kasa czynna:

10:00  - 14:00


Ośrodek Pomocy Społecznej w Wolsztynie realizuje zadania zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej, Ustawą o Świadczeniach Rodzinnych, Ustawa o dodatkach mieszkaniowych, Ustawą o zaliczce alimentacyjnej. Teren działalności to miasto i gmina Wolsztyn o łącznej liczbie mieszkańców - 29.418 osób

Pomoc społeczna
Prawo do świadczeń pieniężnych  z pomocy społecznej przysługuje:
a/  osobom i rodzinom, którym dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  316zł /netto /
b/ w przypadku osób samotnie gospodarującą - 461 zł /netto/ przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności poniżej wymienionych
1.sieroctwa;
2.bezdomności;
3.bezrobocia;
4.niepełnosprawności;
5.długotrwałej lub ciężkiej choroby;
6.przemocy w rodzinie;
7.potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
8.bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
9.brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;
10.trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;
11.alkoholizmu lub narkomanii;
12.trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego;
13.klęski żywiołowej lub ekologicznej;
14.zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania /zasiłki rodzinne, dodatek mieszkaniowy, stypendia dla dzieci i młodzieży itp./

W Ośrodku Pomocy Społecznej przyznawane są między innymi:
I. świadczenia pieniężne:. zasiłek celowy i specjalny celowy, zasiłek okresowy, zasiłek stały.
II. świadczenia niepieniężne: pomoc w formie usług opiekuńczych, sprawienie pogrzebu,  schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,  praca socjalna, bilet kredytowy, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

W przypadku stwierdzenia dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności  w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia /Art. 12 Ust. o Pom.Społ /.

Gmina Wolsztyn podzielona jest na 6 rejonów opiekuńczych. Pracownicy socjalni są w swoim środowisku od godz. 9,30 do godz. 13,30. Codziennie jeden pracownik socjalny pełni dyżur w godzinach pracy Ośrodka.

Świadczenia rodzinne
Zgodnie z Ustawa o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku można otrzymać zasiłek rodzinny  wraz z 8 dodatkami, 2 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne oraz zaliczkę alimentacyjną. Otrzymanie tych świadczeń, za wyjątkiem zasiłku pielęgnacyjnego uzależnione jest od dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę.
Od 1 września 2005 do 31 sierpnia 2006 prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2004. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504,00 zł netto. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać 583,00 zł netto.
Prawo do zaliczki alimentacyjnej mają osoby samotnie wychowujące dzieci, uprawnione do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna i dochód w przeliczeniu na osobę w  rodzinie nie przekracza 583 zł netto.

Dodatki Mieszkaniowe
O przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą ubiegać się rodziny, które spełniają wymagania stawiane przez przepisy. Podstawowym warunkiem  ubiegania się o dodatek mieszkaniowy jest:

  • posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu
  • dochód nie może przekroczyć 703,22zł na osobę w rodzinie lub 984,51 zł w przypadku osób samotnie gospodarujących
  • normatywna powierzchnia zajmowanego lokalu ( dodatek przysługuje tylko na ściśle określoną liczbę metrów mieszkania ).

Kwestie dotyczące dod.mieszkaniowych reguluje ww. ustawa oraz Rozporządzenie Rady Ministrów dnia 28.XII.2001 w sprawie dod.mieszkaniowych - Dz. U. Nr 156, poz. 1817

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA