Kontynuuj W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
Informacja o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników
2014-08-20 20:58:08

informacja o możliwości uzyskania dofinansowania

do zakupu podręczników

w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r.

„wyprawka szkolna”
 
 
 

      I.        Informacje ogólne:

W roku szkolnym 2014/2015 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów rozpoczynających naukę:

 

-   w klasach II – III i VI szkoły podstawowej;

- w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum.

 

Ponadto, pomoc w zakresie dofinansowania zakupu podręczników skierowana jest do uczniów niepełnosprawnych:

-  słabowidzących,

-  niesłyszących,

-  słabosłyszących,        

-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,

-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

-  z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w  przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

 

Warunkiem koniecznym jest posiadanie przez ww. uczniów orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, jak również realizowanie obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015 w jednej z niżej wymienionych szkół:

-  szkole podstawowej (z wyjątkiem klasy I),

-  gimnazjum,

- szkole ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, technikum, technikum uzupełniającym,

- szkole specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

 

Uczniowie niepełnosprawni otrzymają dofinansowanie do zakupu podręczników bez względu na kryterium  dochodowe.

 

    II.        Kryteria przyznawania pomocy:

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

1. uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) tj. 539,00 zł na osobę w rodzinie;

2. uczniom klas II-III i VI szkoły podstawowej oraz III klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (dotyczy to np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń;

3.      uczniom niepełnosprawnym na zasadach, o których mowa w „Informacjach ogólnych”.

 

   III.        Sposób realizacji programu:

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Wypełniony wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie uczęszczał uczeń w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do 15 września 2014 r. (termin obowiązujący dla gminy Wolsztyn).

 
  1. Wymagane dokumenty:

-  wniosek o przyznanie dofinansowania do zakupu podręczników;

 

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników z programu „Wyprawka szkolna” dla uczniów spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

 

- w przypadku korzystania z zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji)  o pobieraniu ww. świadczeń,

 
lub
 

- rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (sierpień, początek września) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

 
lub
 

- w wyjątkowych przypadkach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2012 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3), a w uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów

 
Uwaga:

- w przypadku uczniów pochodzących z rodzin przekraczających kryterium dochodowe (539,00 zł) ale znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - pisemne uzasadnienie i ewentualne dokumenty potwierdzające przesłanki do otrzymania pomocy.

UWAGA: ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania w tym przypadku podejmuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu informacji o ogólnej liczbie uczniów zakwalifikowanych do otrzymania pomocy w ramach powyższego kryterium;

- w przypadku uczniów niepełnosprawnych – aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczna poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania na zakup podręczników w roku 2014 będzie wynosić:

·         dla uczniów klasy II-III szkoły podstawowej,

·         dla uczniów niepełnosprawnych klasy II i III szkoły podstawowej (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

225 zł

·         dla uczniów klas VI szkoły podstawowej

·         dla uczniów niepełnosprawnych klasy IV-VI szkoły podstawowej (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

325 zł

·          dla uczniów niepełnosprawnych gimnazjum

(dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

350 zł

·  dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły zawodowej

·  dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej  (dotyczy uczniów, którzy nie korzystają z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania)

 

390 zł

·  dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum

·  dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego  i technikum

445 zł

 

Wszystkich informacji na temat Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” uzyskać można u pedagogów szkolnych oraz w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej i Administracyjnej Oświaty w Wolsztynie pod nr telefonu  (68) 347 45 81.

 

Wniosek 1 DOC PDF

Wniosek 2 (dla niepełnosprawnych) DOC PDF

 

«« Powrót    dodaj do facebooka   dodaj do śledzika  
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

 

WYSZUKIWARKA